Đại lý BERNSTEIN Vietnam,Công tắc kim loại GC-U1Z IW BERNSTEIN Vietnam

6021100406

GC-U1Z O.BETG                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021102001

GC-U1Z IW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021103008

GC-U1Z W                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021105015

GC-U1Z STIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021106018

GC-U1Z STW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021110050

GC-U1Z KU                    P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021117029

GC-U1Z RIW                   B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021117297

GC-U1Z RIW 90 GR             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021120057

GC-U1Z HIW                   B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021120294

GC-U1Z HIW 90GR              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021120295

GC-U1Z HIW 180GR             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021120381

GC-U1Z HTIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021121067

GC-U1Z HW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021130247

GC-U1Z KGW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021135102

GC-U1Z AH                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021135368

GC-U1Z AH 180GR              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021136104

GC-U1 AV                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021137103

GC-U1 AD                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021139106

GC-U1 AF                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021140476

GC-U1 FF                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021144293

GC-U1 LIW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021155017

GC-SU1Z STIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021156020

GC-SU1Z STW                  B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021160052

GC-SU1Z KU                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021170309

GC-SU1Z HIW 90GR             B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021170382

GC-SU1Z HTIW                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021173087

GC-SU1Z HLIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021173514

GC-SU1Z HLIW 180GR           B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021174353

GC-SU1Z HLW 180GR            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021176073

GC-SU1Z KNIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021176509

GC-SU1Z KNIW 180GR           P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021177080

GC-SU1Z KNW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021180251

GC-SU1Z KGW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021186118

GC-SU1 AV                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021187119

GC-SU1 AD 270GR              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021187125

GC-SU1 AD                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021189128

GC-SU1 AF                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021190100

GC-SU1 FF                    A

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021190276

GC-SU1 FFL                   A

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021191099

GC-SU1Z DR                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021194379

GC-SU1 LIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021300410

GC-SU1Z O.BETG               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021300411

GC-UV1Z O.BETG               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021305016

GC-UV1Z STIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021317030

GC-UV1Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021320058

GC-UV1Z HIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021335133

GC-UV1Z AH                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021352620

GC-SU1Z IW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021353621

GC-SU1Z W                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021367112

GC-SU1Z RIW 90GR             P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021367626

GC-SU1Z RIW                  B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021370629

GC-SU1Z HIW                  B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021371630

GC-SU1Z HW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021374632

GC-SU1Z HLW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021379640

GC-SU1Z KGIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021385093

GC-SU1Z AHT                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021385634

GC-SU1Z AH                   A

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6021836123

GC-A2 AV                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022200413

GC-SU2 O.BETG.               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022200418

GC-U2Z O.BETG.               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022217973

GC-U2Z RIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022267934

GC-SU2 RIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022270116

GC-SU2 HIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022286962

GC-SU2 AV                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022294117

GC-SU2 LIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022500416

GC-U15Z O.BETG.              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022517032

GC-U15Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022535111

GC-U15Z AHSGU                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6022536121

GC-U16 AV                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033100008

SN2-SU1 O.BETG.              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033103023

SN2-U1Z W                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033117025

SN2-U1Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033121005

SN2-U1Z DGHW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033121007

SN2-U1Z HW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033127010

SN2-U1Z DGKW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033135002

SN2-U1Z AHS                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033135012

SN2-U1 AH                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033190021

SN2-SU1 FF                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033191039

SN2-SU1Z DR 180GR            P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033194022

SN2-SU1 LIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033353016

SN2-SU1Z W                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033367017

SN2-SU1Z RIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033367045

SN2-SU1Z RIW 90GR            B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033371004

SN2-SU1Z DGHW                B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033371006

SN2-SU1Z HW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033377011

SN2-SU1Z DGKW                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033385003

SN2-SU1Z AHS-V               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033385018

SN2-SU1Z AHS                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033385019

SN2-SU1Z AHS                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033523034

SN2-U16Z HLTIW               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033800032

SN2-A2 O.BETG.               P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033821044

SN2-A2Z DGHW                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6033821047

SN2-A2 AF                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041100983

D-U1Z C74 O.BET.             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041101001

D-U1                         C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041103002

D-U1 W                       B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041103223

D-U1Z W                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041106004

D-U1 STW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041113006

D-U1 PW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041116007

D-U1 R                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041118008

D-U1 RW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041118229

D-U1Z RW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041118249

D-U11 RW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041118581

D-U1 RW 90GR                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041121010

D-U1 HW                      B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041121231

D-U1Z HW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041121251

D-U11 HW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041121997

D-U1 HTW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041132012

D-U1 WIW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041135019

D-U1 AH                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041136020

D-U1 AV                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041153156

D-SU1 W                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041156158

D-SU1 STW                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041168162

D-SU1 RW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041171164

D-SU1 HW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041182166

D-SU1 WIW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041185173

D-SU1 AH                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041185508

D-SU1 AHG                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041185509

D-SU1 AHG/1                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041185510

D-SU1 AHG/2                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041186174

D-SU1 AV                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041300984

D-SU1Z C74 O.BET.            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041303134

D-UV1Z W                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041318140

D-UV1Z RW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041321142

D-UV1Z HW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041703692

D-A1Z W                      P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041706777

D-A1Z STW                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041718707

D-A1Z RW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041721682

D-A1Z HW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041803046

D-E2 W                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041803090

D-A2 W                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041806048

D-E2 STW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041813835

D-A2Z PW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041818052

D-E2 RW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041818741

D-A2Z RW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6041835107

D-A2 AH                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042203024

D-U2 W                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042218030

D-U2 RW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042221032

D-U2 HW                      B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042256180

D-SU2 STW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042263182

D-SU2 PW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042268184

D-SU2 RW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042271186

D-SU2 HW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042282188

D-SU2 WIW                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042285195

D-SU2 AH                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042903068

D-E3 W                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042903112

D-A3Z W                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042906114

D-A3Z STW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042913072

D-E3 PW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042913116

D-A3Z PW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042918074

D-E3 RW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042918118

D-A3Z RW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042921949

D-A3Z HW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6042935129

D-A3 AH                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087100033

ENM2-U1Z O.BETG.             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087102001

ENM2-U1Z IW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087117004

ENM2-U1Z RIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087121007

ENM2-U1Z DGHW RO20           C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087127010

ENM2-U1Z DGKW RO20           C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087135013

ENM2-U1Z AHS-V               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087135030

ENM2-U1Z AHZ                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087136016

ENM2-U1 AV                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087137018

ENM2-U1 AD                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087300034

ENM2-SU1Z O.BETG.            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087300047

ENM2-UV1Z O.BETG.            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087302027

ENM2-UV1Z IW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087352002

ENM2-SU1Z IW                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087367005

ENM2-SU1Z RIW                A

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087367041

ENM2-SU1Z RIW 90GR           P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087371008

ENM2-SU1Z DGHW RO20          C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087371035

ENM2-SU1Z HWT RO20           C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087371042

ENM2-SU1Z HW RO20            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087377011

ENM2-SU1Z DGKW RO20          C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087385014

ENM2-SU1Z AHS-V              B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087385031

ENM2-SU1Z AHST-V             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087386017

ENM2-SU1 AV                  B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087387019

ENM2-SU1 AD                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087390032

ENM2-SU1 FF                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087500037

ENM2-U15Z O.BETG.            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087602024

ENM2-UV15Z IW                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087617049

ENM2-UV15Z RIW               B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087800045

ENM2-E2 O.BETG.              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087800053

ENM2-E2 RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087802003

ENM2-A2Z IW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087817006

ENM2-A2Z RIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087821009

ENM2-A2Z DGHW RO20           C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087835015

ENM2-A2Z AHS-V               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087867051

ENM2-SA2Z RIW                B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6087890052

ENM2-SE2 FF                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121035986

GC-AI4-20 AH                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121120927

GC-U1Z HTIW 180GR            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121121139

GC-U1Z HW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121121771

GC-U1Z HW HVG                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121123274

GC-U1Z HLIW 180GR            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121123917

GC-U1Z HLIW                  B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121137386

GC-U1 AD                     P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121137875

GC-U1 AD                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121139626

GC-U1 AF 270GR               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121140748

GC-U1 FF               C     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121140832

GC-U1 FF                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121140939

GC-U1 FF                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121144304

GC-U1Z W NIRO               CC

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121167862

GC-SU1Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121170864

GC-SU1Z HIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121171727

GC-SU1Z HW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121174846

GC-SU1Z HLW                  P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121185616

GC-SU1Z AHT            C     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121185706

GC-SU1Z AH HVG               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121187245

GC-SU1 AD LS                 P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121187567

GC-SU1 AD/2                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121190585

GC-SU1 FF LS                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121190918

GC-SU1 FFL                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121190922

GC-SU1 FFL-9M                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121194814

GC-SU1 LIW                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121194816

GC-SU1 L                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121317074

GC-UV1Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121336607

GC-UV1 AV/2 90GR             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121367643

GC-SU1Z RIW 90GR             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121367804

GC-SU1Z RIW 90GR             P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121367890

GC-SU1Z RIW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121367987

GC-SU1Z Riw Rd4,5            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121377849

GC-SU1Z KNW 180GR            P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121377850

GC-SU1Z KNW                  P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385523

GC-SU1Z AH 90GR              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385901

GC-SU1Z AHS RKZZ             B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385972

GC-SU1Z AHS                  A

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385973

GC-SU1Z AHS                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385974

GC-SU1Z AHS                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121385988

GC-SU1Z AH Rd4,5             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121735499

GC-E1/E1 AH                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6121890967

GC-SA2 FFL M12               B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122267971

GC-SU2 RIW 90GR M12          C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122286838

GC-SU2 AV                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122467975

GC-SU2Z Riw 90GR             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122473993

GC-SU2Z HLIW                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122523013

GC-U16Z HLTIW                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122785892

GC-PNP AHSRK /1              P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122785893

GC-PNP AHSRK /2              P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6122785928

GC-PNP AHSRK 180GR           P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133003036

SN2-AI4-20 W                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133036038

SN2-AI4-20mA AV              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133103039

SN2-U1Z W HVG               CC

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133138034

SN2-U1Z AK                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133186033

SN2-SU1 AV HVG               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133368029

SN2-SU1Z RW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133368032

SN2-SU1Z RW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133385005

SN2-SU1Z AH 180GR            P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133817030

SN2-E2 RIW 90GR              B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133868035

SN2-SA2Z RW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6133887022

SN2-SA2Z AD4K                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141100759

D-SU1Z VKS 90 GR           C C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141103494

D-U1 W                       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141103627

D-U11Z W                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141114078

D-U1 PA-RECHTS               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141114535

D-U1 PA-LINKS                P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141116735

D-U1 R 90GR HRAST            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141118175

D-U1Z RW                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141118628

D-U11Z RW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141118637

D-U1Z RW P-RAST              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141121607

D-U11 HW HITZE               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141135653

D-U1Z AHS                    B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141138758

D-U1 AK 90GR                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141138792

D-U1 AK 90GR                 B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141185708

D-SU1 AH                     C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141318689

D-UV11Z RW HITZE             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141321773

D-UV11Z HTW 180GR HITZE      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141353734

D-SU1Z W               C     P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141817775

D-A2Z RIW                    C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141818722

D-A2Z RW RAST                C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6141818781

D-A2Z RW                     B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6142200765

D-SU2 VKS 90GR               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6142903616

D-A3Z W RAST                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6142913034

D-E3 PW                      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6142935752

D-A3Z AHS GU                 P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6174285006

M-SU2 AH/651                 C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187017116

ENM2-AU0-10 RIW              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187037129

ENM2-AU0-10 AD               C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187037134

ENM2-AI4- 20 AD              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187117039

ENM2-U1Z RW 90GR HITZE       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187117055

ENM2-U1Z RIW 90GR HITZE      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187117058

ENM2-U1Z RIW HITZE           B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187118102

ENM2-U1Z RW                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187135046

ENM2-U1Z AHZGU RO40          P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187135049

ENM2-U1Z AHSG VS             P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187135103

ENM2-U1Z AHSGU V8 90GR       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187135107

ENM2-U1Z AHSG V8 VS M12      B

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187335101

ENM2-UV1Z AHSG V8 VS         C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187352131

ENM2-SU1Z IW M12             C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187367132

ENM2-SU1Z RIW M12            C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187385031

ENM2-SU1Z AHSGU-V RO50       C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187385056

ENM2-SU1Z AHS-V              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187386041

ENM2-SU1 AV                  P

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187390115

ENM2-SU1 FF                  C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187735038

ENM2-E1/E1 AHST              C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187736053

ENM2-A1/A1 AVGU VS RO50      C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

6187836060

ENM2-E2 AV                   C

Metal Switch / Sensor

Công tắc kim loại

ANS là đại lý phân phối chính hãng BERNSTEIN VietNam chuyên cung cấp sản phẩm BERNSTEIN

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm BERNSTEIN tại Vietnam