RTK - Regeltechnik

STT

Diễn giải/Mã hàng

ĐVT

1

Diaphragm ST 6122 600 cm²
CMEM61220009
For S/N 289058/08

 (MEM-MEMB, có kèm bản vẽ 6122-7003)

Cái

2

Diaphragm ST 6121 300 cm²
CMEM61210009
For S/N 12032319/010

(MEM-MEMB, có kèm bản vẽ 6121-7003 )

Cái